Escala Fashion & Smiley – White, Yellow & Pink Tee